UnrealDreamer

22 teksty – auto­rem jest Un­real­Dreamer.

Bo w tych cza­sach tyl­ko her­ba­ta jest zielona. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 8 grudnia 2012, 01:11

Widnokrąg

nie wiem, nie dowidzę
gdzie gra­nica pomiędzy
czer­nią i bielą
nieza­pomi­najką i wy­palo­nym zniczem
złotem i rdzą

nie wiem, nie zauważam,
gdzie się kończy, a gdzie zaczyna
szczyt i dolina
morze i niebo
ład i chaos

nie wiem, nie czuję,
to jeszcze czy może nie
ciepło czy mróz
po­wab czy wstręt
zmysł czy organ

wiem jed­nak, wiem
to widnokrąg 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 listopada 2012, 01:21

Pa­radok­salnie, to niewy­powie­dziane słowa są najgłośniejsze. 

aforyzm • 21 czerwca 2012, 01:14

Niewie­dza nie zwal­nia z edu­kac­ji, a wręcz do niej zobowiązuje... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 stycznia 2012, 23:23

Gdy w środ­ku zim­no na­wet naj­ciep­lej­szy swe­ter nie po­może, zba­wi mnie two­ja dłoń... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 grudnia 2011, 16:11

Nies­te­ty ek­spek­tacje nie idą w pa­rach z akceptacjami.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 grudnia 2011, 17:26

Wyob­raźnia jest twoją naj­potężniej­szą bro­nią, pa­miętaj o tym, kiedy po­ciągasz za jej spust.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 października 2011, 00:50

Sen nie jest le­kar­stwem, a tyl­ko krótką ucieczką... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 września 2011, 17:55

Mój uśmiech nieko­nie­cznie oz­nacza to, że się uśmiecham... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 sierpnia 2011, 22:10

Przy­padek to naj­bar­dziej uda­ne dziec­ko losu... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 lipca 2011, 23:52
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

UnrealDreamer

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność